Poliklinika pod Marjánkou

Poliklinika pod Marjánkou

Na kraji modernistického sídliště nového Břevnova dle regulace Ladislava
Machoně, stojí v parku solitér polikliniky Pod Marjánkou od Richarda F.
Podzemného. Vysoká vertikální deska se prolíná s deskou nízkou horizontální.
Budova polikliniky byla ve své době vrcholem současné architektonické
produkce. Má jednoduché, flexibilní a přehledné uspořádání. Je pro uživatele
pohodlná. Má vhodně orientované pracoviště i světlé chodby/čekárny.
Přestože se jedná o v jádru modernistickou stavbu, umí dotvářet a kladně
ovlivňovat své okolí. Využívá usazení ve svahu – je přístupná z obou jeho stran
skrze velkorysé foyer. Dotváří ulici Pod Marjánkou.
Konstrukční a z ní plynoucí dispoziční řešení se elegantně propisuje do členění
fasád, respektive výtvarného řešení a působení celku.

Nové křídlo vytváří celek s křídlem původním.
Prostorové uspořádání nového křídla budovy umožňuje nejen flexibilní úpravu
dispozic jednotlivých ordinací / pracovišť, ale celých oddělení. Ty lze podle
potřeby vymezovat průhlednými příčkami z celku polikliniky jakkoli je potřeba,
což je v návrhu dobře viditelné na příkladu dětského oddělení.
Zároveň systém světlíků a průhledů vnitřkem budovy umožňují snadnou
prostorou orientaci návštěvníků a kvalitní vnitřní prostředí. Čekárny jsou
součástí koridorů, podobně jako v historické budově. Hlavní schodiště nového
křídla umístěné přímo u hlavního vstupu je doplněno požárními schodišti v
krajích budovy, které lze zároveň využívat během běžného provozu při pohybu
po budově.
Nové východní křídlo vhodně využívá sousedství s parkem u východní fasády,
kam v tuto chvíli ústí pouze obslužný dvůr s parkovištěm. K východní fasádě
navrhuje do budoucna (v 2. etapě) umístit prostory kantýny, která se může
otevřít právě do prostoru stávajícího parčíku. Nicméně už v tuto chvíli upravuje
novostavba stávající situaci: Do parku je orientována plnohodnotná fasáda
domu, podél které je vedeno široké schodiště. Do parku je orientován budoucí
vstup terénních sociálních služeb a zpevněná piazzetta

Název projektu:
Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou
Klient:
Městská část Praha 6
Adresa:
Praha 6
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2022
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
8790 m2
Obestavěný prostor:
39 184 m3
HPP:
10379 m2
Investiční náklady:
380 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Alžbeta Widholmová, Tereza Psotková, Jan Čech
Dopravní řešení - Ing. Květoslav Syrový
Krajinářaké řešení - symbio studio / Ing. Marie Gelová, Ing. Pavla Drbalová, Ing. Sandra Chlebovská
Svazková základní škola v Předklášteří

Svazková základní škola v Předklášteří

Navrhujeme školu, která definuje své okolí. Z pole vytváří náměstí, ulice, zahrady, dvory. Otevírá se směrem k městu, aby vítala ty, kteří přichází mezi hřišti stejně jako ty, co přijdou od autobusu, auta či Nové papírny.

Navrhujeme novou lomenou Školní ulici se školním náměstím, která propojuje Šikulovu a Palackého ulici – centrum, sportoviště, školu i cesty mezi poli. Své okolí určuje škola svým tvarem. Jednotlivá křídla jsou logickým východiskem členění provozu školy. Křídlo tělocvičny, jídelny a zázemí, prvního a druhého stupně. Nic pod zemí, vše na terénu.
Propojeno společnou a velkorysou halou.

Křídla vymezují vstupní náměstí, dvůr pro jídelnu, dvorek prvního i druhého stupně. Na pláni, mnohost na červeném koberci.

Název projektu:
Svazková základní škola Venkov v Předklášteří
Klient:
TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí
Adresa:
Předklášteří
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2022
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
24900
Obestavěný prostor:
50884 m3
HPP:
8848 m2
Investiční náklady:
630 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc, Marek Hlavička, Jan Čech, Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Jakub Zeman, Marta Waloszková
Dopravní řešení - Ing. Květoslav Syrový
Krajinářské řešení - symbio studio / Ing. Marie Gelová, Ing. Pavla Drbalová, Ing. Sandra Chlebovská
Základní škola Nová Zbrojovka

Základní škola Nová Zbrojovka

Navrhujeme sebevědomou městskou školu s jasným a funkčním rozvrhem. Školu s paletou prostorů s vlastní identitou – od malých a intimních po velké, kde se člověk cítí být součástí celku. Školu, která i přes prostorová omezení pozemku nabízí množství venkovních prostor – dvorní zahrada, střešní zahrada, hřiště na střeše tělocvičny.

Budovy základní školy a polyfunkčního objektu navrhujeme jako dvojici s podobným DNA: příbuzný prostorový rozvrh, příbuzná technická estetika, společný sjednocující parter. Přízemní sokl obě budovy propojuje, tvoří uliční frontu a přirozeně integruje sportovní halu, která je jinak téměř samostatně fungující budovou u kolejí. Budovy svou vzájemnou polohou vychází z návrhu čtvrti, k ulici jsou pevné a směrem dovnitř vytváří školní zahrady na terénu.

Navrhované budovy jsou pevnou “vstupní branou” do prostoru nové městské čtvrti s vysokou věží, vymezují jasné veřejné prostory v logické souvislosti s vnitřním uspořádáním interiéru budov. Do ulic a náměstí se budovy otáčí živým parterem a umožňují vzájemné propojení.

Název projektu:
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno
Klient:
Statutární město Brno / NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Adresa:
Brno
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2022
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
20 895 m2
Obestavěný prostor:
169 850 m3
HPP:
37 510 m2
Investiční náklady:
750 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Jan Čech, Martin Kunc, Jakub Zeman, Alžběta Widholmová, Michaela Hudečková, Marta Waloszková, Ema Soukupová, Marek Hlavička
Dopravní řešení - Ing. Květoslav Syrový
Krajinářské řešení - symbio studio / Ing. Marie Gelová, Ing. Pavla Drbalová, Ing. Sandra Chlebovská
Svazková škola ve Slavkově u Brna

Svazková škola ve Slavkově u Brna

Předkládáme návrh s jednoduchým a přehledným dispozičním schématem interiéru i okolí, který odpovídá požadavkům pro soudobou výuku a společenskou roli školy, racionální ekonomickou stavbu. Dopravní řešení okolí zohledňuje požadavky bezpečných cest do školy a umožňuje přístup z různých stran a různými prostředky. Návrh rozvíjí kvality místní krajiny – nivy řeky Litavy a zmizevší soustavy rybníků.

Základním konceptem urbanistického řešení je vytvoření parkového předprostoru školy se stávajícím rybníkem a zachováním maximálního množství vzrostlých stromů. Tento předprostor přirozeně vede žáky k jedinému hlavnímu vstupu na severní fasádě budovy. Park přirozeně propojuje všechny možné směry přístupu ke škole.

Škola je tradičně a logicky rozdělena do dvou částí – hlavní budovy a tělocvičny. Hlavní budova školy má dvě nadzemní podlaží a suterén, skrze který je propojena s budovou tělocvičny. Budova tělocvičny má vlastní vstup, sklad i šatny, může tedy fungovat jako samostatná jednotka.

Název projektu:
Svazková základní škola dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna
Klient:
Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice
Adresa:
Slavkov u Brna
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2022
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
6 370 m2
Obestavěný prostor:
29 783 m3
HPP:
6878 m2
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tereza Psotková, Alžběta Widholmová, Vojtěch Ružbatský, Jan Čech
Dopravní řešení - David Pfann
Požární řešení - Jan Trafina
Terminál Černý Most

Terminál Černý Most

Černý Most je místo, které většina lidí zná hlavně jako přestupní stanici. Místo se špatnou pověstí – nepřívětivé a zanedbané. Právě konkrétně špatný stav lávek nad autobusovými odjezdy, který je způsoben jak nedostatky při výstavbě tak dlouhodobým zanedbáním údržby způsobeným i nejasnostmi ohledně správy, vedl k úvahám, jak s terminálem dál.

My chceme vytvořit na Černém Mostě kvalitní, tedy příjemné, přehledné, bezpečné a pohodlné městské prostředí. Toho nelze dosáhnout bez zásadního zjednodušení prostorových vztahů v rámci terminálu a jeho předprostoru. Neboť prostorová komplikovanost je společný jmenovatel, ze kterého plyne náročnost údržby, množství bariéry v pohybu i vznik pocitově nebezpečných situací. Proto navrhujeme stavebně jednodušší a pro uživatele prostorově srozumitelnější řešení. Ohledně lávek nad autobusovým terminálem jsme došli k závěru, že v případě jakékoliv jejich rekonstrukce dojde za cenu značných nákladů sice k odstranění technických nedostatků, ale fixuje se stávající rozložení včetně všech finanční náročnosti údržby a všech dalších neduhů, které toto řešení má. Je to např. kvůli pozici sloupů v úrovni stávajícího autobusového terminálu. Proto považujeme za nutné tyto lávky odstranit a uvolnit si ruce k novému řešení, které nám umožní vytvořit respektive dokončit plnohodnotné městské prostředí, tedy náměstí příjemné pro chodce s živým parterem, stromy … a dopravním terminálem.

Náměstí jako přirozené těžiště území a dopravní terminál jako jednu stranu tohoto náměstí. Tedy jako součást městského prostředí (integrace dopravy do městského prostředí). Tak, že cestující, který čeká na autobus, přirozeně pobývá v ploše náměstí. Změna organizace pohybu autobusů, aby se při zachování stávající kapacity (výstupní stání a odstavná stání se nemění, nástupní stání se reorganizují ve stejném počtu) zkrátila vzdálenost a čas nutný k průjezdu terminálem. Zároveň autobusový terminál získává charakter ulice (vozovky) procházející plochou náměstí. Čitelné prostředí bez vizuálních i fyzických bariér, tedy komfort a bezpečí pro obyvatele/cestující, přehlednost pro cestující. Ale zároveň zachování klíčových prvků původní architektury jak v rámci plochy náměstí (betonová plastika, fontána) tak budovy terminálu (zaklenutí). Využití potenciálu střech jak pro cyklodopravu, tak pro expanzi veřejného prostoru, s možností diferencované nabídky aktivit.

Název projektu:
Terminál Černý Most
Klient:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o.
Adresa:
Praha
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2022
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Schválení dokumentace:
2022
Řešené území:
40 000 m2
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Tereza Psotková
Participace a dotazníkové šetření / Mgr. Linda Krajčovič Synková
Krajinářské řešení - Symbio studio / Ing. Pavla Drbalová , Ing. Marie Gelová, Ing. Sandra Chlebovská
dopravní koncepce - Projekce dopravní Filip s.r.o. / Ing. Josef Filip, Ph.D. , Ing. Vít Ondráček, Filip Ondráček
HDV / Ing. Lukáš Novák
Městské inženýrství / Ing. Milan Ulbrych