Rekonstrukce Ústavu mezinárodních vztahů

Rekonstrukce Ústavu mezinárodních vztahů 2019

Ústav mezinárodních vztahů je výzkumná instituce, která v současnosti postrádá adekvátní reprezentativní vstupní prostory, kde by se mohla prezentovat, a současně získala nutný prostor pro pořádání kulturních akcí a konferencí.

Přesunutím vstupu do těžiště budovy vytvoříme reprezentativní nástup s terasou přes dvůr a nová vstupní hala bude logicky umístěna vůči ostatním částem budovy. Dojde k významné proměně dvora, který se začne aktivně kulturně využívat v letních měsících.

Do přízemí přesouváme veřejnosti přístupné části ústavu, jako je studovna, či zasedací místnost. Díky tomu vzniká řada vzájemně provázaných prostorů, které se umějí různě doplňovat a podporovat při pořádání konferencí a jiných událostí. Vstupní hala bude sloužit jako foyer a Velká zasedací místnost má kolem sebe adekvátní zá- zemí pro catering i tlumočníka. Zasedací místnost je možno rozdělit posuvnou příčkou na dva menší jednací prostory. Studovna se s malou zasedací místností obrací do dvora a Nerudovi ulice, a vytváří tak živý interface pro kolemjdoucí.

V rámci vyšších pater dochází k poměrně zásadní restrukturali- zaci, která nabídne vytvoření více pracovních míst a prostorů pro jednotlivá výzkumná centra. Administrativní část zaměstnanců má v návrhu kanceláře vedle sebe a s úsekem služeb zabírá většinu 3. podlaží. Místnost správce je přesunuta do podkroví a 4.podlaží patří výzkumníkům. Místnosti výzkumných center byly sloučeny, aby každé centrum zabíralo jeden adekvátně veliký prostor podle počtu pracovníků. Díky změně proporcí kanceláří se do nich vejde více pra- covních míst a standardem je i vytvoření min. jednoho volného pra- covního místa pro stážisty, kteří tak budou moci pracovat v přímém kontaktu s výzkumnými pracovníky. Přesunem místností a změnou jejich velikostí se podařilo vytvořit prostor pro dvě nová výzkumná centra. Pokud budou všichni stážisti umístěni při centrech, tak v přízemí vznikne volná jednací, či studijní místnost.

V suterénu se nacházejí kanceláře knihovníků, nakladatelství a dále dětský koutek, který navrhujeme propojit s přiléhající zahradou HAMU.

Název projektu:
Ústav mezinárodních vztahů - komplexní úprava vnitřních prostor
Klient:
Ústav mezinárodních vztahů / Česká rozvojová agentura
Adresa:
Nerudova, Malá Strana, Praha
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2019
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
600 m2
Obestavěný prostor:
8850 m3
HPP:
2420 m2
Investiční náklady:
31 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc, Vojtěch Ružbatský, Alžběta Widholmová
Rekonstrukce bývalé káznice v Brně

Rekonstrukce bývalé káznice v Brně 2018

Navrhujeme novou otevřenou instituci Kreativního centra. Instituci, která využívá potenciálu původní barokní káznice a jejích dvorů a zároveň poskytuje městu Nové náměstí s emblematickou budovou black boxu. Jeden její dvůr slouží Kreativnímu centru druhý pak uchovává paměť místa a dějů minulých v rámci Muzea káznice. Jeho zakonzervované prostory cel a ženského dvora uchovávají temnou atmosféru káznice. V principu protichůdné instituce propojujeme v celek tak, že se jejich nároky vzájemně doplňují.

Název projektu:
Kreativní centrum Brno
Klient:
Statutární město Brno, Kancelář architekta města Brna
Adresa:
mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl, Brno-Zábrdovice, Brno
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2018
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
7980 m2
Obestavěný prostor:
71500 m3
HPP:
13460 m2
Investiční náklady:
366 mil. Kč bez DPH
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Alžběta Widholmová
Centrum obce Horní Maršov

Centrum obce Horní Maršov 2019

Není možné se vrátit zpět, proto se snažíme, co nejlépe pochopit původní kvality a principy místa a aplikovat je v novém kontextu. Horní Maršov si zároveň musí uvědomit, čím chce být. Zda se snažit vytěžit turistický potenciál nebo spíše posilovat silné stránky, což je zde kulturně společenský život, škola, spolková činnost. Vlastně se domníváme, že příliš velká snaha o rozvoj turismu by měla negativní dopad na kvalitu života v Maršově, zatímco paradoxně obráceně snaha o posilování výše zmíněných silných stránek nakonec povede i k udržitelné formě rozvoje turismu.

HORNÍ MARŠOV NOVĚ
Navrhujeme tedy posílení společenské role centra obce. Za prvé považujeme za nutné jako centrum uchopit trojúhelník mezi křižovatkou na náměstí, křižovatkou před zámkem a křižovatkou u zastávek protažený o třídu Josefa II. až k novému kostelu. A v takto definovaném území zvýšit městské a obytné kvality – na třídě Josefa II. je vrátit, na Bertholdově náměstí je jen mírně oprášit a před zámkem je nově vytvořit. To znamená kvalitní pochozí povrchy; nová pobytová zákoutí jako nároží před zastávkou, místa u řeky, zákoutí u hasičárny, plac před zámkem, … ; nová stromořadí; živý parter, kde je to vhodné. Tj. nové obchody a služby v navržených domech na třídě Josefa II., ale také hasičárna, která má svou společenskou roli, a především budova nového soudu, která si s funkcí bydlení nerozumí a je to vidět jak na ní, tak jejím okolí. Proto navrhujeme této budově vrátit její společenskou roli a důstojnost – vytvořit zde spolkový/společenský dům. Ten v Maršově chybí. Ve strategických dokumentech se s ním počítá za radnicí, ale dům takového významu patří na náměstí. Dvoutraktový dům s vysokými stropy dokáže nabídnout dostatečně velké prostory na klubovou, spolkovou a kulturní činnost a při troše snahy i živý parter náměstí.
Nedílnou součástí je i posílení bydlení v místě, kdy využíváme toho, že obec vlastní v území drtivou většinu pozemků, které jsme vytipovali jako vhodné pro výstavbu a může tak nejen na třídě Josefa II., ale i na soutoku rozšířit nabídku dostupného bydlení.

Název projektu:
Centrum obce Horní Maršov
Klient:
Obec Horní Maršov
Adresa:
Horní Maršov
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo v soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
57000 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Martin Kunc
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Školní dílny v Pilníkově

Školní dílny v Pilníkově 2018

Jedná se o novostavbu školních dílen, která se skládá ze tří částí – haly, zázemí a skleníku. Plocha haly je rozdělena na nestejně veliké části. Ve větší části jsou dílny v menší pak cvičná kuchyň. Hala se případně může stát společenským sálem a celá budova kulturním domem.

Budova je navržena v základních objemech a s plochou střechou. Jejich různé výšky jsou sjednoceny předimenzovanou římsou. Hala je posunuta do druhého plánu.

Tvarosloví budovy navazuje na podkrkonošské industriální stavby.

Název projektu:
Školní dílny v Pilníkově
Klient:
Obec Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2120 m3
HPP:
520 m2 m2
Investiční náklady:
11,6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK)

Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK) 2019

V celé řadě projektů pracujeme na návrzích center malých sídel. Promýšlíme jejich fyzickou formu ve vztahu k životu, který se v nich odehrává. Jedná se o projekty územních plánů, studie veřejných prostranství, návrhy rekonstrukcí ulic, architektonické koncepce obcí, projekty významných obecních a městských institucí.

V tomto případě se návrh zabývá návrh nového slovenského města nedaleko Bratislavy. V oblasti dunajské nížiny, rovinaté oblasti bez jasných orientačních bodů, na které jsme při práci běžně zvyklí. Návrh se zabývá definování centra, identity nového města, která z do sebe absorbuje dvě současná městečka.

Název projektu:
Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov (SK)
Klient:
Obec Miloslavov (SK)
Adresa:
Miloslavov (SK)
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo ve dvoukolové urbanistické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
1,2 km2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Kateřina Gloserová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový