Výstavba bytového komplexu Andromeda

Výstavba bytového komplexu Andromeda 2019

Jedná se o návrh obytného souboru o velikosti 500 bytů v sousedství sídliště KVP na okraji Košic. Do svažitého terénu řešeného území jsou vloženy tři linie. Dvě linie domů a jedna linie ulice mezi nimi. Křivky linií reagují na tvar a morfologii parcely. Linie věží sousedí s vysokými panelovými domy, linie nižších bytových domů sousedí s parkem v údolí. V jižní části návrhu je umístěno parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu.

Dispoziční schéma domů nabízí vysokou kvalitu široké škály bytů, kdy drtivá většina z nich je orientována do dvou směrů a všechny disponují lodžií.

Název projektu:
Výstavba bytového komplexu Andromeda
Klient:
Andromeda Invest, s.r.o.
Adresa:
sídliště AVP, Košice
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
47600 m2
Obestavěný prostor:
240500 m3
HPP:
74300 m2
Investiční náklady:
1,8 miliardy Kč, 507 bytových jednotek
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Edukační centrum Rudolfinum

Edukační centrum Rudolfinum 2019

V současnosti Edukační centrum využívá pro své programy Sukovy síně. To ovšem komplikuje využití Sukovy síně, která je určena především hudební produkci, a klade vyšší nároky na přípravu sálu a přepravu věcí potřebných k programům. Zároveň se ale ti, kteří program absolvují, pohybují ve velkorysých a krásných prostorech Rudolfina. Vstupují do budovy reprezentativním schodištěm, setkávají se ve velké dvoraně a většinu času tráví právě v Sukově síni. Tento prostorový a dramatický zážitek je zásadní součástí prožitku, který si absolventi programů odnášejí.

Za klíčové tedy považujeme navrhnout prostory Edukačního centra tak, aby byly v co nevyšší míře schopny konkurovat současnému prožitku, který si účastník programu odnáší.

Předkládáme návrh, který vytvoří z Edukačního centra autonomní a svéráznou součást budovy s jasným provozním schématem a prostorovými kvalitami, které rozvíjí dominantní konstrukci budovy.

Název projektu:
Edukační centrum Rudolfinum
Klient:
Česká filharmonie
Adresa:
Staré Město, Praha
Typ:
interiér
Soutěž:
2019 - 2. místo ve vyzvané soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
1080 m3
HPP:
270 m2
Investiční náklady:
5,4 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Alžběta Widholmová
Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově

Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově 2018

Jedná se o návrh bytového domu, který musí odpovídat nárokům dotací na stavbu sociálního bydlení. Půdorysná stopa objektu je ze tří stran shodná s hranicemi stavební parcely. Po ověření možných uspořádání navrhujeme prostorově úspornou variantu trojpatrového podsklepeného objektu. Přičemž se snažíme, i s ohledem na severního souseda, o minimální rozšiřování objektu směrem do zahrady.
Dispozice jsou do značné míry limitovány velikostí parcely a danými velikostmi bytů určenými dotačními tituly. Vnitřní společné prostory jsou navrženy úsporně, při zachování optimálních rozměrů schodiště a chodeb. Výtah splňuje normové rozměry pro bezbariérové použití. Schodiště a výtah jsou umístěny k severní štítové zdi.
V přízemí se nachází hlavní vstup. Do přístupové chodby ústí vstupy do jednopokojových bytů. Ve 1. patře se nachází dva byty o velikosti 3+kk. V posledním 2. patře jsou byty rozděleny asymetricky na vetší 4+kk a menší 2+kk. Všechny byty mají možnost být stavebně upraveny na bezbariérové. Mají dostatečné dimenzované chodby, dveřní otvory, i koupelny. Dispozice 1. a 2. patra je možné prohodit, nebo použít pouze jedno z řešení u obou podlaží. Toto rozhodnutí může učinit investor podle potřeby i v dalších stupních projektu.

Název projektu:
Novostavba bytového domu v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2410 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
20 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Mateřská škola v Pilníkově

Mateřská škola v Pilníkově 2018

Původním zadáním bylo rozšířit kapacity současné mateřské školy
 v Pilníkově o jednu třídu, tedy o 25 dětí včetně všech dalších souvisejících provozů a zázemí. Přestavba stávající budovy mateřské školy v původní honosné vile se ale ukázala příliš komplikovaná a s ohledem na náklady nehospodárná. Proto jsme v průběhu zpracování studie společně se zástupci města vytipovali vhodnou parcelu a navrhli novostavbu mateřské školy. Stávající budova vily bude určena bydlení.

Jedná se o dvoupodlažní budovu prostého kvádrového tvaru. Budova je příčnou středovou osou rozdělena na čtvrtiny, přičemž v přízemí je v jedné čtvrtině umístěno jedno oddělení mateřské školy a v druhé zázemí školky s kuchyní v patře jsou pak umístěny dvě zbylá oddělení.

Maximální kapacita mateřské školy je 75 dětí, je rozdělena na 3 oddělení po max. 25 dětech. Zázemí je dimenzováno ve vztahu k počtu dětí.

Název projektu:
Novostavba mateřské školy v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Realizace:
2018
Obestavěný prostor:
3510 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
23 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov

Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov 2018

Studie řeší koncepci uspořádání prostranství, na základě analýzy současného stavu území včetně širších vztahů. Územní studie se dále zaměřuje na architektonicko-stavební řešení, vybavení veřejného prostranství, mobiliář, drobnou architekturu, koncepci dotčených objektů a řešení dopravní a technické infrastruktury. Navržená místa k řešení zahrnují zejména: centrum Bynova, OC Dukla, ul. Na pěšině, pěší trasy ve svahu vedoucí ve stopě historické cesty, ul. Na Vyhlídce, cesta od autobusové zastávky do školy, z obchodního domu Tesco, vstup do školky, Teplickou ul. a prostranství mezi panelovými domy.

V současnosti probíhá projektová příprava realizace prvních etap revitalizace Bynova.

Název projektu:
Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Bynov, Děčín
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2018
Schválení dokumentace:
2019
Řešené území:
377000 m2
Investiční náklady:
508 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Helena Sladovníková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Tomáš Veith
dopravní řešení - Květoslav Syrový - Květoslav Syrový, David Pfann
sociologické dotazování - Sociores / Pavel Černý